Doprava zdarma v rámci celého Slovenska

Najširší výber dizajnového nábytku

+421 908 092 092

Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu www.zumadesign.sk( ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

I. Úvodné ustanovenia

internetového obchodu www.zumadesign.sk( ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou ZumaDesign, s.r.o, so sídlom Frankovská 1/E, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 503 670, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel: s.r.o., vložka č. c98963/B. (ďalej len
„Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.zumadesign.sk podľa Všeobecných
obchodných podmienok (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod
www.zumadesign.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka,
zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o
elektronickom obchode.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke
Predávajúceho www.zumadesign.sk (ďalej len „tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl.
VI. „Záruka a servis“ a čl. VII. “ Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy“ Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku.
Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej
len „objednávka“) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje
skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť“, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku
tlačidlom ,,Objednať“. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a
fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru,
množstvo a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s
akceptáciou objednávky Kupujúcemu.

2.4. Predávajúci oznámi telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len
„akceptácia“). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu,
vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo
telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym
uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v
katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade zjavnej tlačovej chyby
týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku v katalógu tovarov. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo
emailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných
obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.zumadesign.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.
Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny:

a) online platobnou kartou – v momente vytvárania objednávky, 0 EUR

b) online platobnými nástrojmi bánk – Tatra Pay, Sporo Pay, e-platbami VUB, 0 EUR

c) prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry, 0 EUR

Pokiaľ Kupujúci neuhradí do 7 dní, môže byť objednávka Predávajúcim automaticky zrušená.

d) online cez PayPal – v momente vytvárania objednávky, 0 EUR

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie
elektronických prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V- Podmienky dodania tovaru Všeobecných
obchodných podmienok. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia,
prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

3.6. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu
cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailom na info@zumadesign.sk.

IV. Dodacia lehota

4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom tovare v katalógu tovarov. Do tejto lehoty sa
započítavajú iba pracovné dni.

4.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy
podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako
zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j.
od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s
informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci
vyžiadať súhlas Kupujúceho.

4.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú
kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

V. Podmienky dodania tovaru

5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.2. Dodanie tovaru je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hodín.

5.3. Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):

a) Doprava na adresu určenú Kupujúcim

Hodnota nákupu do 500 EUR s DPH – 15 EUR v rámci SR

Hodnota nákupu od 501 EUR do 1000 EUR s DPH – 30 EUR v rámci SR

Hodnota nákupu nad 1001 EUR s DPH – Zadarmo v rámci SR

b) Osobný odber na predajni – 0 EUR

c) Pre objednávky z Českej Republiky učtujeme dopravu 50 EUR

5.4. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:

a) Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta a.s./DPD s.r.o.) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade
akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia originálnej pásky na tovare
alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme.
Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

b) Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar doručený vodičmi ZumaDesignu alebo externej prepravnej spoločnosti riadne skontrolovať a všetky nedostatky
nahlásiť priamo vodičom a to ešte pred potvrdením prevzatia. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

5.5. V prípade neuhradenia doplatkovej faktúry do 3 mesiacov od prvého vyzvania predávajúcim stráca kupujúci nárok na vrátenie zálohy za objednaný tovar.

VI. Záruka a servis

6.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia
ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.zumadesign.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené
inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

6.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru
v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým
výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov.

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

• osobne v ktorejkoľvek predajni Predávajúceho na území celej SR

• odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu Predávajúceho:

ZumaDesign, s.r.o.

Park Inn Danube Hotel

Rybné námestie 1

811 01 Bratislava

6.4. V prípade oprávnenej reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné
náklady.

6.5. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada
nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť
kompletný.

6.6. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

VII. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

7.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od
uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od
zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

7.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne do akejkoľvek predajne Predávajúceho na Slovensku, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho :
ZumaDesign, s.r.o., ParkInn Hotel Danube, Rybné námestie 1, 811 01 Bratislava (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude
Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v
pôvodnom obale.

7.3. Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v
lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet
Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať
oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

7.4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

• predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

7.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá
mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

8.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky
Kupujúcim.

8.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných
nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

8.4. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení svoj
súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, ako aj so spracovávaním iných ním poskytnutých údajov v objednávke nemajúcich
charakter osobných údajov a to na účely uzavretia, realizácie a plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Kupujúcim a Predávajúcim podľa týchto Všeobecných
obchodných podmienok ako aj na účely ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, na účely kontaktovania a zasielania informácií Predávajúcim Kupujúcemu o
činnosti Predávajúceho, o usporadúvaných akciách Predávajúceho, o ponúkaných výrobkoch, službách a iných aktivitách Predávajúceho vrátane zasielania týchto
informácií Predávajúcim Kupujúcemu aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Tento súhlas so spracovaním svojich údajov na
účely uvedené v predchádzajúcej vete (vrátane kontaktovania Kupujúceho Predávajúcim a zasielania informácií Predávajúcim Kupujúcemu v zmysle
predchádzajúcej vety) udeľuje Kupujúci Predávajúcemu na dobu do odvolania tohto súhlasu Kupujúcim. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to
zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@zumadesign.sk.
Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Kupujúci má vo vzťahu ku svojím spracovávaným osobným
údajom práva podľa ust. § 20 a súvisiacich ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. V prípade, ak by Predávajúci
spracovával nesprávne osobné údaje Kupujúceho alebo ak by mal Kupujúci iné pochybnosti týkajúce sa porušenia zákona č. 428/2002 Z.z. v súvislosti so
spracúvaním jeho osobných údajov, Kupujúci je oprávnený požiadať Predávajúceho o vysvetlenie a požadovať, aby Predávajúci odstránil takto vzniknutý stav,
najmä je oprávnený žiadať blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov Kupujúceho, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v
súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Ak Predávajúci tejto žiadosti Kupujúceho nevyhovie, má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na
tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže Kupujúci so svojim podnetom obrátiť i priamo.

Kupujúci taktiež berie na vedomie, že e-mailová adresa uvedená Kupujúcim v objednávke alebo iným spôsobom poskytnutá Kupujúcim Predávajúcemu v súvislosti s
nákupom výrobkov a služieb Predávajúceho Kupujúcim, môže byť využitá na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb Predávajúceho v
zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (§ 62 tohto zák. č. 351/2011 Z.z.), t.j. na zasielanie obchodných oznámení
Predávajúceho s ponukou podobných tovarov a služieb Predávajúceho v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. V
prípade ak si príjemca takejto elektronickej pošty nepraje ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, je oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek
odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení a to buď prejavením tohto svojho nesúhlasu odkliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení alebo
zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu: info@zumadesign.sk.

8.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ
neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej
na dodanie tovaru.

8.6. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto
archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

8.7. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

8.8. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Zavoláme Vám Nechajte nám vaše telefónne číslo a my Vám zavoláme.
Odoberajte novinky e-mailom Majte prehľad o našich novinkách a zľavách.